Goverment of Nepal
Ministry of forests and soil Conservation
Department of Plant Resources
National Botanical Garden
Godawari,Lalitpur,Nepal
सि.नं  विवरण  ब.उ.शि.नं.  खर्च शिर्षक  खरिद प्रक्रिया  प्यान नं  भुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्था  बिल / निवेदन प्राप्त भएको मिति  रकम  कैफियत  अपलोड समय 
सलहेस फुलबारी सिराहामा वनस्पतिको लेबलिङ गर्ने   ३२९१२४४  29611   नियमित   300320358  चौलागंगा ट्रेड एण्ड जनरल सप्लायर्स   2073-09-15  १,४६,९००।००     2073-09-13 4:52 pm